กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่าง วันที่ 16-20 พ.ย. 2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- จัดเอกสารงานธุรกการ สำนักปลัดเทศบาล ออกจากแฟ้มเก่ามาใส่แฟ้มใหม่ จำนวน 20 แฟ้ม
- ติดสันแฟ้มงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
- ถ่ายเอกสาร เรื่องใบเสนอราคา

- เวียนหนังสือให้ส่วนราชการและถือปฏิบัติ
- ถ่ายเอกสาร เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำบลสำโรงเหนือ

- พิมพ์รายชื่อบุคลากรภายในสำนักปลัดเทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น: