กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย.2552


.....งานที่ปฏิบัติบัติประจำวัน....
-จัดเรียงแฟ้มเอกสารห้องรองปลัดเทศบาล จำนวน 30 แฟ้ม
-จ้ดพิมพ์รายชื่อแฟ้มเอกสาร จำนวน 78 รายฃื่อ พร้อมปริ้น
-เวียนหนังสือในส่วนของราชการและถือปฏิบัติไปยังฝ่ายทะเบียน
-จัดพิมบัญชีรายชื่อบัญชีคุมแฟ้ม
-จัดเอกสารงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลออกจากแฟ้มเก่ามาใส่แฟ้มใหม่จำนวน 28 แฟ้ม
-นำเสนอแฟ้มให้นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม
-ถ่ายเอกสาร เรื่องใบเสนอราคา

ไม่มีความคิดเห็น: