กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย.2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-ตรวจสอบเอกสารผู้มาสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 คน
-ถ่ายเอกสาร เรื่องคำสั่งเทสบาลตำบลสำโรงเหนือ เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 4 แผ่น
-ประทับตรา สำเนาเรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 3 แผ่น
-ประทับตรา สำเนาเรื่องเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 7 แผ่น
-ประทับตรา สำเนาเรื่องให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จำนวน 4แผ่น-ถ่ายเอกาสาร เรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมินในสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 23 แผ่น
-ถ่ายเอกาสาร เรื่องขอเชิญมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน4 แผ่น
-ถ่ายเอกาสาร เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่1 จำนวน 2แผ่น
-ถ่ายเอกาสาร เรื่องบันทึกปากคำรปะกอบข้อเท็จจริงกรณีโรงรับจำนำ จำนวน 9 แผ่น
-เวียนหนังสือให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 8 แฟ้ม
-ถ่ายเอกาสาร เรื่องการตรวจงานของข้าราชการจำนวน 2แผ่น
-ถ่ายเอกาสาร เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่2 จำนวน 1 เล่ม
-นำแฟ้มเสนอให้นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนามจำนวน 25แผ่น
-นำแฟ้มเอกสารให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อเซ็นต์
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ตั๋วรับจำนำ จำนวน 6 แผ่น
-ส่ง Fax เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่2
-ช่วยพี่จัดเตรียมงานและสถานที่ในการทำบุญคล้ายวันเกิดของท่านนายกเทศมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: