กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค. 2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-ม้วนปฏิทินปีใหม่จำนวน 1,3ขนาดตัวอักษร00 แผ่น
-ถ่ายเอกสารเรื่องให้พนักงานจ้างทั่วไปได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวน 13 แผ่น
-ถ่ายเอกสารเรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 แผ่น
-ประทับตราเรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 12 แผ่น
-นำแฟ้มเสนอให้นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนามจำนวน 55 แผ่น
-ประทับตราสำเนาคู่ฉบับจำนวน 9 แผ่น
-เวียนหนังสือส่วนรายการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 3 แฟ้ม
-ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 รายชื่อ
-พิมพ์เอกสารราชการ เรื่องวาระการประชุมการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-นำ ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่ ปี 2553 ใส่ซองพร้อมทั้งประทับตราไปรษณีย์เพื่อนำไปให้ชาวบ้านตำบลสำโรงหนือ จำนวน 2,000 ซอง

ไม่มีความคิดเห็น: