กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 30 พ.ย.ถึง 4 ธ.ค. 2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-เวียนหนังสือให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เล่ม
-พิมพ์รายละเอียดของบัญชีคุมแฟ้ม จำนวน 14 รายการ โดยใช้ Ms Excel
-ติดสันแฟ้มงานธุรการ จำนวน 14 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่องตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
-ร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักหน้าบ้าน"โดยการปลูกต้นและเทจุลินทรีย์ลงคลองสำโรง ในซอยเต็งเฮงหยู
-นำแฟ้มให้นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 4 แฟ้ม
-เขียนรายชื่อของพนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเเหนือลงในใบตรอกบัตร จำนวน 150 คน
-ทำหน้าที่รับสมัครพนักงานเทศกิจ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการมาสมัคร จำนวน 7 คน
-ช่วยเสิร์กาแฟและของว่างให้แก่สมากชิกสภาท้องถิ่นตำบลสำโรงเหนือ ที่เข้าร่วมการประชุม
-ทำการลงโปรมแกร Ms Office สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง
-ร่วมกิจกรรมสรรเสริญพระบารมีในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
-ส่งแฟ็กซ์ให้พี่นิติกร

ไม่มีความคิดเห็น: