กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-ตรวจเอกสารหลักฐานผู้มาสมัครเป็นพนักงานเทศกิจ จำนวน 5 ราย
-เขียนรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำบลสำโรงหนือ จำนวน 80 คน ลงในใบตรอกบัตร
-เข้าร่วมการประชุมอบรมขั้นตอนการตรวจนับหีบบัตรเลือกตั้ง ในส่วนของการตรวจสอบภายใน
-เวียนหนังสือให้ส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 7 แฟ้ม
-นำแฟ้มเสนอให้นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 24 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพ ช.ค.บ.ประจำเดือนจำนวน 2ชุด
-ถ่ายเอกสาร เรื่องเชิญประชุม 12 ใบ
-ถ่ายเอกสาร การเลือกตั้ง เรื่องขอสนับสนุนกำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสำโรงใต้ จำนวน 6 ชุด
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอลาออก ของฝ่ายกองการศึกษา จำนวน 2 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น: