กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติบัติระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.2553

งานที่ปฏิบัติประจำ
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศบาล เพื่อโรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม
-เวียนหนังสือในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 10 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำกลุ่มงานในสังกัด สำนักกำหมาย จำนวน 11 ใบ
-พิมพ์บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551
-Update ข้อมูลบน Websiteของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
-พิมพ์แบบอนุมัติยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำปี 2551
-ลงโปรแกรม Microsoft Office ที่กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง
-ถ่ายเอกสาร เรื่องใบลาไปต่างประเทศจำนวน 14 ใบ
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ วาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
-ลงโปรแกรม Photoshop ให้กองสวัสดิการ จำนวน 2 เครื่อง
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แจ้งรายงานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานานกเทศมนตรี-พิมพ์บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติ
-ลงโปรแกรม Adobe Reader ให้กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: