กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายที่ขอพระราชทาน
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างประจำปี2552
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 15 แฟ้ม
-ลงโปรแกรม micro seft office สำนักปลัดจำนวน 1 เครื่อง
-พิมพ์แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ
-ลงโปรแกรม nere ให้กองสวัสดิการจำนวน 2 เครื่อง
-ถ่ายเอกสารเรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535จำนวน1ชุด
-จัดเรียงเอกสารเกียวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการปฏิบัติของพนักงานจ้าง-ประทับตราเอกสารที่ไม่ใช่แล้วจำนวน 100 แผ่น
-ส่งเอกสารที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3 เรื่อง
-เช็คแฟ้มลงบันทึกในบัญชีคุมแยกแฟ้มงานธุรการ
-ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ปฏิบัติงานในเทศบาล
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องขอเสนอญัตติ(ขออนุญาติโอนเงินงบประมาณ)
-จัดพิมพ์ตารางบัญชีคมแฟ้มจำนวน 48 รายการ
-จัดพิมพ์แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

ไม่มีความคิดเห็น: