กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-พิมพ์แบบฟอร์มทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-นำเอกสารจากแฟ้มเก่ามาจัดใส่แฟ้มใหม่ จำนวน 2 แฟ้ม
-ส่งเอกสาร เรื่องผลการตรวจพัสดุ ประจำปี 2552 ที่กองคลัง
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 35 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ชุด
-พิมพ์เกสาร เรื่องขอเชิญร่วมงานวัดไตรสามัคคีตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ.53
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 20 แฟ้ม
-พิมพ์เอกสารเรื่องโครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยคอมพิวเตอร์
-ถ่ายเอกสาร เรื่องโครงการฝึกอบรมบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จัดเอกสารงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 แฟ้ม
-เวียนเอกสารเรื่องขอเชิญร่วมงานวัดไตรสามัคคีตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ.53 .ให้แต่ละกองเซ็นต์
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะ กต.ตร สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือครั้งที่ 1/2553
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงกั้นห้องอาคาร
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
-นำแบบฟอร์มทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเวียนให้แต่ละกองเซ็นต์
-ถ่ายเอกสาร ประวัติข้าราชการ จำนวน 2 คน
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่อง การบริหารงานบุคคลที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
-ถ่ายเอกสารบิลเบิกน้ำมัน จำนวน 15 แผ่น
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: