กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค.2552


งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-พิมพ์เอกสารเรื่องให้พนักงานจ้างทั่วไปได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
-เวียนหนังสือส่วนรายการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 10 แฟ้ม
-นำแฟ้มเสนอให้นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนามจำนวน 20 แฟ้ม
-ตรวจสอบประวัติและรายละเอียดในการดำรางตำแหน่งของพนักงานเทศบาล จากแฟ้มประวัติ
-พิมพ์เอกสาร เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานของบุคคลส่วนท้องถิ่น
-นำสมุดฎีกาเบิกจ่ายเพื่อเซ็นต์ให้กองป้องกัน
-ถ่ายเอกสารตารางคุมแฟ้มจำนวน 100 แผ่น
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องให้พนักงานเทศกิจออกปฏิบัติงานในช่วงเทสกาลปีใหม่
-ประทับตราสำเนาคู่ฉบับจำนวน 9 แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: