กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติบัติระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.2553

งานที่ปฏิบัติประจำ
-นำแฟ้มเสนอให้นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนามจำนวน 47 แฟ้ม
-เวียนหนังสือส่วนรายการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 1 แฟ้ม
-ค้นหาแฟ้มประวัติพนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจำนวน 15 แฟ้ม
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำ ปี2553
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแข่งขัน
-นำฎีกาเบิกเงินตามงบ เพื่อเซ็นต์ให้กองคลัง
-นำเอกสารไปแจกให้ กองการศึกษา กองคลัง กองวิชาการฯ กองสวัดิการ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ เพื่อเซ็นต์รับทราบ
-ถ่ายเอกสาร เรื่องแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปี2553 จำนวน 3 ใบ
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ข้าราชการทางการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง
ช่วยแพ็คของเล่น เพื่อนำไปแจกในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 จำนวน 500 ชิ้น
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบด้านหลังของสถานธนานุบาล
-ส่ง Fax เรื่อง ขอเตรียมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ปี 2553จำนวน 2 ใบ

ไม่มีความคิดเห็น: