กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคตามศรัทธา เพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 9 แผ่น

-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 7 แฟ้ม

-ลงโปรแกรม Medai player ให้กองสวัสดิการฯ จำนวน 1 เครื่อง

-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 12 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลตะวันออก

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบูรณาการเผยแพร่ความรู้การประกันภัย จำนวน 3 ชุด

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ข้อเสนอญัตติ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 27 ชุด

-เดินสาย LAN เพื่อติดตั้งระบบ Internet

-พิมพ์เอกสารการเห็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาล

-จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม ครั้งที่23/2553

-พิมพ์แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นระดับควบ

-จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

-ทำบัตรเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ จำนวน 300 ใบ

-ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก

ไม่มีความคิดเห็น: