กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน งานที่ทำก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารในส่วนราชการ การเวียนเอกสารในส่วนราชการ และการupdateข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
ฉันรู้สึกประทับใจที่ได้มาฝึกงานที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพราะเทศบาลนี้ได้สอนประสบการณ์ในการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำจดหมายในส่วนราชการ พิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า การถ่ายเอกสาร การพิมพ์เอกสารในส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ การเวียนหนังสือในส่วนราชการ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร
ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายที่เทศบาลนี้สามารถทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าแสดงออกในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม กล้าที่จะตัดสินใจในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี การฝึกงานในครั้งนี้จึงทำให้ฉันได้งานทำที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือนี้ ฉันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของฉันให้ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: