กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 9 แฟ้ม

-เวียนหนังสือในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 12 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง วาระการประชุม ครั้งที่ 22/2553

-ถ่ายเอกสาร หนังสือให้ความยินยอม จำนวน 7 ใบ

-ลงโปรแกรม Antivirus ให้กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง การแก้ไขใบเสร็จ

-ถ่ายเอกสาร เรื่องขอสนับสนุนกำลังพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง 2 จำนวน 9 แผ่น

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง รายงานวาระการประชุม ครั้งที่ 22/2553

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 3 แผ่น

-พิมพ์เอกสาร คำขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ พร้อมปริ้น และถ่ายเอกสาร จำนวน 10 แผ่น

-จัดพมพ์เอกสารข้อมูลจ้างพนักงาน เพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 8 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด

-พิมพ์เอกสาร เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญสายผู้ปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น: