กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่าง วันที่ 23-27 พ.ย. 2552

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

- พิมพ์ข้อสอบ สำหรับผู้ที่สอบเป็นพนักงานเทศกิจ
- ถ่ายเอกสารใบสมัครการเป็นพนักงานเทศกิจ จำนวน 30 ชุด
- ถ่ายเอกสารแบบรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด
- เขียนรายชื่อบัตรตรอกพนักงาน จำนวน 100 ใบ
- ช่วยพี่ช่างศิลป์ สกรีนเสื้อเพื่อนำไปใช้ในงานวันที่ 5 ธันวาคม 2552 จำนวน 500 ตัว
- เวียนหนังสือให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ให้แก่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พิมพ์รายงานวาระการประชุม
- ถ่ายเอกสาร เรื่อง งาระการปะชุม จำนวน 300 ใบ
- เข้าเล่ม เรื่องวาระการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: