กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน งานที่ทำก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารในส่วนราชการ การเวียนเอกสารในส่วนราชการ และการupdateข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
ฉันรู้สึกประทับใจที่ได้มาฝึกงานที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพราะเทศบาลนี้ได้สอนประสบการณ์ในการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำจดหมายในส่วนราชการ พิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า การถ่ายเอกสาร การพิมพ์เอกสารในส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ การเวียนหนังสือในส่วนราชการ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร
ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายที่เทศบาลนี้สามารถทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าแสดงออกในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม กล้าที่จะตัดสินใจในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี การฝึกงานในครั้งนี้จึงทำให้ฉันได้งานทำที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือนี้ ฉันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของฉันให้ดีที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคตามศรัทธา เพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 9 แผ่น

-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 7 แฟ้ม

-ลงโปรแกรม Medai player ให้กองสวัสดิการฯ จำนวน 1 เครื่อง

-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 12 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลตะวันออก

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบูรณาการเผยแพร่ความรู้การประกันภัย จำนวน 3 ชุด

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ข้อเสนอญัตติ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 27 ชุด

-เดินสาย LAN เพื่อติดตั้งระบบ Internet

-พิมพ์เอกสารการเห็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาล

-จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม ครั้งที่23/2553

-พิมพ์แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นระดับควบ

-จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

-ทำบัตรเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ จำนวน 300 ใบ

-ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 9 แฟ้ม

-เวียนหนังสือในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 12 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง วาระการประชุม ครั้งที่ 22/2553

-ถ่ายเอกสาร หนังสือให้ความยินยอม จำนวน 7 ใบ

-ลงโปรแกรม Antivirus ให้กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง การแก้ไขใบเสร็จ

-ถ่ายเอกสาร เรื่องขอสนับสนุนกำลังพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง 2 จำนวน 9 แผ่น

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง รายงานวาระการประชุม ครั้งที่ 22/2553

-ถ่ายเอกสาร เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 3 แผ่น

-พิมพ์เอกสาร คำขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ พร้อมปริ้น และถ่ายเอกสาร จำนวน 10 แผ่น

-จัดพมพ์เอกสารข้อมูลจ้างพนักงาน เพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 8 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด

-พิมพ์เอกสาร เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญสายผู้ปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-ลงโประแกรม Antivirus Nod32 Ver.3.0.669.0
-ร่วมงานประจำปีวัดไตรสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 17.00 น.
-ถ่ายเอกสารในส่วนราชการ เรื่อง การจำนำ สถานนานุบาล จำนวน 16 ใบ
-เวียนเอกสารในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 12 แฟ้ม
-นำเสนอแฟ้มให้นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 22 แฟ้ม
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องข้อเสนอญัตติในที่ประชุมสภา
-พิมพ์เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2553
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 10 แฟ้ม
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอยืมตัวพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-พิมพ์แบบฟอร์มทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-นำเอกสารจากแฟ้มเก่ามาจัดใส่แฟ้มใหม่ จำนวน 2 แฟ้ม
-ส่งเอกสาร เรื่องผลการตรวจพัสดุ ประจำปี 2552 ที่กองคลัง
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 35 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ชุด
-พิมพ์เกสาร เรื่องขอเชิญร่วมงานวัดไตรสามัคคีตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ.53
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 20 แฟ้ม
-พิมพ์เอกสารเรื่องโครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยคอมพิวเตอร์
-ถ่ายเอกสาร เรื่องโครงการฝึกอบรมบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จัดเอกสารงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 แฟ้ม
-เวียนเอกสารเรื่องขอเชิญร่วมงานวัดไตรสามัคคีตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.พ.53 .ให้แต่ละกองเซ็นต์
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะ กต.ตร สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือครั้งที่ 1/2553
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงกั้นห้องอาคาร
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
-นำแบบฟอร์มทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเวียนให้แต่ละกองเซ็นต์
-ถ่ายเอกสาร ประวัติข้าราชการ จำนวน 2 คน
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่อง การบริหารงานบุคคลที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
-ถ่ายเอกสารบิลเบิกน้ำมัน จำนวน 15 แผ่น
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องรายงานการประชุม

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายที่ขอพระราชทาน
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างประจำปี2552
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน 15 แฟ้ม
-ลงโปรแกรม micro seft office สำนักปลัดจำนวน 1 เครื่อง
-พิมพ์แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ
-ลงโปรแกรม nere ให้กองสวัสดิการจำนวน 2 เครื่อง
-ถ่ายเอกสารเรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535จำนวน1ชุด
-จัดเรียงเอกสารเกียวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องการปฏิบัติของพนักงานจ้าง-ประทับตราเอกสารที่ไม่ใช่แล้วจำนวน 100 แผ่น
-ส่งเอกสารที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3 เรื่อง
-เช็คแฟ้มลงบันทึกในบัญชีคุมแยกแฟ้มงานธุรการ
-ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ปฏิบัติงานในเทศบาล
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการเรื่องขอเสนอญัตติ(ขออนุญาติโอนเงินงบประมาณ)
-จัดพิมพ์ตารางบัญชีคมแฟ้มจำนวน 48 รายการ
-จัดพิมพ์แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติบัติระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.2553

งานที่ปฏิบัติประจำ
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศบาล เพื่อโรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม
-เวียนหนังสือในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 10 แฟ้ม
-ถ่ายเอกสาร เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำกลุ่มงานในสังกัด สำนักกำหมาย จำนวน 11 ใบ
-พิมพ์บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551
-Update ข้อมูลบน Websiteของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
-พิมพ์แบบอนุมัติยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำปี 2551
-ลงโปรแกรม Microsoft Office ที่กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง
-ถ่ายเอกสาร เรื่องใบลาไปต่างประเทศจำนวน 14 ใบ
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ วาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
-ลงโปรแกรม Photoshop ให้กองสวัสดิการ จำนวน 2 เครื่อง
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง แจ้งรายงานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานานกเทศมนตรี-พิมพ์บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติ
-ลงโปรแกรม Adobe Reader ให้กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง