กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
-ลงโประแกรม Antivirus Nod32 Ver.3.0.669.0
-ร่วมงานประจำปีวัดไตรสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 17.00 น.
-ถ่ายเอกสารในส่วนราชการ เรื่อง การจำนำ สถานนานุบาล จำนวน 16 ใบ
-เวียนเอกสารในส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 12 แฟ้ม
-นำเสนอแฟ้มให้นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดลงนาม จำนวน 22 แฟ้ม
-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่องข้อเสนอญัตติในที่ประชุมสภา
-พิมพ์เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2553
-เวียนเอกสารในส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 10 แฟ้ม
-นำแฟ้มเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม จำนวน 20 แฟ้ม

-พิมพ์เอกสารในส่วนราชการ เรื่อง ขอยืมตัวพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: